Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR

Etap inwestycji budowlanej jest obarczony bardzo wysokim ryzykiem, dlatego Przedsiębiorcy podejmując się realizacji inwestycji muszą liczyć się z wystąpieniem różnego rodzaju zdarzeń losowych oraz szkód. Poważna szkoda w trakcie fazy budowy lub montażu to nie tylko faktyczna strata w substancji powstającego obiektu, ale także poważne opóźnienia w eksploatacji, które generują bardzo duże straty w postaci utraconych korzyści. Właściwa ocena ryzyka i dostosowanie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia staje się często gwarancją bezpieczeństwa finansowego całego projektu.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów realizujących kontrakty budowlano-montażowe tj. Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Podwykonawców.

Polisa zapewnia kompleksową ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji i obejmuje cały proces jej realizacji. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in. prace kontraktowe, materiały, urządzenia, sprzęt, wyposażenie placu budowy, maszyny budowlane, mienie istniejące czy dodatkowe koszty.

Zakres ubezpieczenia może również obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom, które nie są związane z procesem budowlanym, jak również utratę zysku brutto inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji, pod warunkiem, że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych (ALOP).

Okres ubezpieczenia zaczyna się od przekazania placu budowy wykonawcy i rozpoczęcia robót, a kończy na odbiorze obiektu lub przekazaniu prac inwestorowi.