Ubezpieczenia majątkowe

Aktywa materialne przedsiębiorstwa takie jak budynki, maszyny, urządzenia czy zapasy stanowią często jego największą wartość, a ich zniszczenie lub utrata w większości przypadków oznacza brak możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. Prawidłowo wynegocjowany program ubezpieczeń majątkowych może zapewnić przetrwanie przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia szkody dużych rozmiarów.

Podstawowa polisa majątkowa pokrywa szkody w substancji majątku przedsiębiorstwa i powinna gwarantować możliwość pełnej restytucji uszkodzonego mienia, chyba że ze względów finansowych zadecydowano inaczej.

Aktualnie standardem rynkowym są umowy ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” tzw. „all risk”, które zapewniają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek nieprzewidywalnego zdarzenia o ile nie zostało ono wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia.

W ramach umowy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa można ubezpieczyć również m.in:

  • ryzyko strajków i rozruchów społecznych,
  • ryzyko terroryzmu,
  • ryzyko katastrofy budowlanej,
  • ryzyko uszkodzenia maszyn i urządzeń,
  • ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego.

Następstwa szkody w majątku są zazwyczaj dużo bardziej poważne niż wartość samej bezpośredniej straty. Ubezpieczenie utraty zysku gwarantuje zachowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa w przypadku, gdy szkoda powoduje przestój lub ograniczenie działalności, poprzez objęcie ochroną kosztów stałych oraz zysku z działalności operacyjnej.

Powszechność, dostępność oraz duża konkurencja na rynku powoduje, że ubezpieczenia majątkowe są stosunkowo niedrogie, a możliwy do wynegocjowania zakres jest bardzo szeroki.

Oferujemy również umowy dedykowane pod konkretne ryzyka takie jak:

- ubezpieczenie ryzyka terroryzmu, w tym utraty zysku, do pełnych sum ubezpieczenia T3 lub LMA,

- ubezpieczenie wad wewnętrznych budynków IDI (Inherent Defects Insurance).