Ubezpieczenia osobowe

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia turystyczne/podróżne stanowią powszechną formę pozapłacowego „bonusu” oferowanego przez pracodawcę swoim pracownikom. Szeroki katalog socjalny w wielu przypadkach stanowi o atrakcyjności danego pracodawcy, a w niektórych przypadkach takich jak wypadek przy pracy czy odprawa pośmiertna zabezpiecza również jego interesy finansowe.

Grupowe ubezpieczenie na życie w podstawowym ochronnym zakresie ma zapewnić wypłatę określonej w umowie kwoty odszkodowania na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej w tym śmierci niezwiązanej z jakimikolwiek przyczynami zewnętrznymi. Zakres ochrony może być właściwie dowolnie modyfikowany poprzez dołączenie różnych opcji wypadkowych, rodzinnych i zdrowotnych. Aktualnie standardem są umowy wielowariantowe w maksymalny sposób dostosowane dla konkretnych grup pracowników w ramach jednego przedsiębiorstwa.

W ramach naszych usług jesteśmy w stanie zagwarantować pełny wariant obsługi łącznie z nadzorem nad procesem likwidacji szkód.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub na wypadek poważnego zachorowania gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci, inwalidztwa, trwałej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby. Do zakresu ochrony mogą zostać włączone koszty zakupu przedmiotów medycznych czy koszty przekwalifikowania. Zaletą tego rozwiązania są stosunkowo wysokie sumy ubezpieczenia i atrakcyjne składki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie zdrowotne jest alternatywą dla państwowej służby zdrowia oraz pakietów abonamentowych w prywatnych placówkach medycznych. Zakres ubezpieczenia może być bardzo zróżnicowany od pakietów podstawowych zapewniających dostęp do internisty/pediatry i wymienionych lekarzy specjalistów, po pakiety pełne z włączeniem stomatologii, zabiegów chirurgicznych, szpitala i rehabilitacji.

Ubezpieczenia turystyczne/podróżne zawierane są dla pracowników udających się w zagraniczne podróże służbowe. Ubezpieczenie to ma na celu pokrycie ewentualnych kosztów związanych z leczeniem w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku lub kosztów dodatkowych związanych chociażby z akcja poszukiwawczą czy organizacją przywiezienia osoby chorej lub zwłok do kraju.